Aktualności

W tym miejscu znajdą Państwo najnowsze promocje i najnowsze informacje o naszej działalności.
Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez „Cukiernię Motycze”   Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).  
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  „Cukiernia Motycze” Elżbieta Witkowska Możliwość skontaktowania się w następujący sposób:   – listownie na adres: Motycze Poduchowne 89, 39-432 Gorzyce – przez e-mail: cukierniamotycze@hot.pl – telefonicznie: 15 836-29-50  
 • Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych Klientów:
  Dane osobowe naszych Klientów pozyskiwane są w związku z zawieraniem umów, które wykorzystywane są w trakcie trwania umowy dla celów takich jak:   1) zawarcie oraz realizacja umowy między „Cukiernią Motycze” a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, 2) realizacja obowiązków prawnych m.in. przechowywanie danych zgromadzonych w przekazywanych przez Klientów dokumentach, jak również danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów, 3) przeciwdziałanie oraz dochodzenie roszczeń, 4) weryfikacja zdolności płatniczych, 5) profilowanie danych – w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas usługami.  
 • Czas przechowywania danych:
  Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez   „Cukiernię Motycze” : − przez czas wykonania tych obowiązków, − przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, − przez czas upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z Klientem,  
 • Jaki rodzaj danych osobowych gromadzimy:
  1) dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, PESEL), 2) dane adresowe (np.  adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej), 3) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji), 4) dane podatkowe (np. numer NIP, sposób opodatkowania), 5) dane finansowe i transakcyjne (np. numer rachunku bankowego, wyciągi bankowe, dane kontrahentów),   – w przypadku skorzystania z innych usług niż wynikające z treści zawartej umowy możliwe jest pozyskanie dodatkowych informacji o danych osobowych.  
 • Przekazywanie danych
  „Cukiernia Motycze” w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekazuje dane osobowe następującym podmiotom: − pracownikom oraz współpracownikom, a także świadczącym nam usługi doradcze i konsultacyjne, usługi kadrowo-księgowe, − świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym, − świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w powierzonych nam sprawach). Osoby te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.  
 • Prawo dostępu do danych
  Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem: – udzielenia informacji o przetwarzanych danych, – wydania kopii przetwarzanych danych, – niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych, – uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, – ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości, – niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych, – przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego.  
 • Prawo do sprzeciwu
  Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.  
 • Prawo do wniesienia skargi
  Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem – przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze Cukiernie

 • Stalowa Wola-Lokomotycze

  ul. Popiełuszki 23 / tel. 15 307 02 82
 • Tarnobrzeg

  ul. Grota Roweckiego 3 / tel. 15 823 66 85
 • Gorzyce

  Plac Handlowy 3 / tel. 15 836 10 80

Siedziba firmy

 • Motycze Poduchowne 89

  39-432 Gorzyce
  tel. 15 836 29 50 / fax 15 836 29 50
 • zapraszamy w godzinach 8.00-16.00